വാഗൺ ട്രാജഡി

150 120

കലാപങ്ങളുടെ ചരിത്രഭൂമിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ കിരാതവാഴ്ച അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരമായിരുന്നു വാഗൺ ട്രാജഡി.ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ ദയാരഹിതമായ ഇടപെടലിന്റെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യമായ വാഗൺ ട്രാജഡി ചരിത്രത്തിന്റെ പുതിയ വായനകൾക്കുകൂടി ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും നൽകുന്നു.

9 in stock

Author: പി ശിവദാസൻ

കലാപങ്ങളുടെ ചരിത്രഭൂമിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിന്റെ കിരാതവാഴ്ച അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരമായിരുന്നു വാഗൺ ട്രാജഡി.ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന്റെ ദയാരഹിതമായ ഇടപെടലിന്റെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യമായ വാഗൺ ട്രാജഡി ചരിത്രത്തിന്റെ പുതിയ വായനകൾക്കുകൂടി ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും നൽകുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാഗൺ ട്രാജഡി”

Vendor Information