വി പോസിറ്റീവ്

50 40

എച്ച് ഐ വി ബാധിതരായ അക്ഷരയുടെയും ആനന്ദിന്റെയും അമ്മ ടി കെ രമ സഹനത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും കഥ പറയുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ടി കെ രമ

എച്ച് ഐ വി ബാധിതരായ അക്ഷരയുടെയും ആനന്ദിന്റെയും അമ്മ ടി കെ രമ സഹനത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും കഥ പറയുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വി പോസിറ്റീവ്”

Vendor Information