“ദൈവത്തിന്റെ ഈ ഭൂഗോളത്തിലെ പ്രതിനിധികളാകുന്നു മനുഷ്യർ. നന്മ ചെയ്യുക, മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കിവയ്ക്കുക, ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുക, ഈ ലോകം കുറേക്കൂടി സുന്ദരമാക്കുക, ഓർക്കുക, അനന്തമായ പ്രാർത്ഥനയാകുന്നു ജീവിതം”.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യാ ഇലാഹീ”

Vendor Information