യക്ഷി

199 159

മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണന്റെ ചടുലമായ ആവിഷ്ക്കാരമാണ് യക്ഷി എന്നാ ഈ നോവൽ.  

4 in stock

Author: മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ

മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണന്റെ ചടുലമായ ആവിഷ്ക്കാരമാണ് യക്ഷി എന്നാ ഈ നോവൽ.  

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യക്ഷി”

Vendor Information