യോഗ കുട്ടികൾക്ക്

100 80

ഒരു ജീവിതചര്യയായി യോഗ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നും യോഗയിലൂടെ ജീവിതമെങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്താമെന്നും ഈ പുസ്തകം വാഗ്ദാനം ചെയുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: യോഗാചാര്യ എം ആർ ബാലചന്ദ്രൻ

ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും ശരീരവും വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനും വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും യോഗ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്‌. വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ ആവശ്യം പരിശീലിക്കേണ്ട ഏതാനും യോഗാസനങ്ങളാണ്  ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചിത്രസഹിതം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യോഗ കുട്ടികൾക്ക്”

Vendor Information