യോഗി പറഞ്ഞ കഥ

150 120

വർത്തമാനകാല മലയാള നോവലുകളുടെ ഹരിതതടത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന നിറയെപ്പൂത്ത ദേവദാരുവാണ് യോഗി പറഞ്ഞ കഥ.അനന്യമാണ്‌ ഇത് നൽകുന്ന വായനാനുഭവം.അപൂർവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഘടനാശിൽപ്പം.അവാച്യമാണ് ഇത് മനസ്സിലവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രശാന്തതയുടെ ആർദ്രഭാവം.

3 in stock

Author: ബി ജയചന്ദ്രൻ

വർത്തമാനകാല മലയാള നോവലുകളുടെ ഹരിതതടത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന നിറയെപ്പൂത്ത ദേവദാരുവാണ് യോഗി പറഞ്ഞ കഥ.അനന്യമാണ്‌ ഇത് നൽകുന്ന വായനാനുഭവം.അപൂർവമാണ് ഇതിൻ്റെ ഘടനാശിൽപ്പം.അവാച്യമാണ് ഇത് മനസ്സിലവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രശാന്തതയുടെ ആർദ്രഭാവം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യോഗി പറഞ്ഞ കഥ”

Vendor Information