യുക്തിയുടെ മരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം

110 88

ശാസ്ത്രവും മാനുഷിക വിഷയങ്ങളും വെള്ളം കടക്കാത്ത രണ്ട്  അറകളല്ല. ഈ രണ്ട്  വിഷയങ്ങൾ തമ്മില്ലുള്ള പരസ്പര സഹകരണവും സംവാദവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൃതി. 

8 in stock

Author: കെ ബാബു ജോസഫ്

ശാസ്ത്രവും മാനുഷിക വിഷയങ്ങളും വെള്ളം കടക്കാത്ത രണ്ട്  അറകളല്ല. ഈ രണ്ട്  വിഷയങ്ങൾ തമ്മില്ലുള്ള പരസ്പര സഹകരണവും സംവാദവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കൃതി. യുക്തി വിശ്വാസം, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വൈവിദ്ധ്യമാർന്ന വിഷയത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ സമീപിക്കുകയാണിവിടെ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യുക്തിയുടെ മരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!