യുവദർശനം

50 40

വരും തലമുറകളെ ജാതിമതങ്ങൾക്കതീതമായി ധാർമികബോധമുള്ള മൂല്യബോധമുള്ള പൗരന്മാരായി വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുനിനാരായണ പ്രസാദിന്റെ യുവദർശനം എന്ന കൃതി.

10 in stock

Author: മുനി നാരായണ പ്രസാദ്‌

വരും തലമുറകളെ ജാതിമതങ്ങൾക്കതീതമായി ധാർമികബോധമുള്ള മൂല്യബോധമുള്ള പൗരന്മാരായി വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മുനിനാരായണ പ്രസാദിന്റെ യുവദർശനം എന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “യുവദർശനം”

Vendor Information