എ കെ മൊയ്തീന്‍

എ കെ മൊയ്തീന്‍

 • 1
 • 20% OFF
  base
  (0)

  ഒരിടത്തൊരു സ്‌കൂളില്‍

  വൈവിദ്ധ്യങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഓരോ അദ്ധ്യായവും സമ്മാനിക്കുന്നത്. മൊയ്തീനെഴുതിയ ക്ലാസ്‌റും കഥകളും അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു; ചിരിപ്പിക്കുന്നു; ചിലപ്പോള്‍ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളുടെ ചൂടില്‍ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.

  90 72