ടി എസ് ശ്യാംകുമാർ

ടി എസ് ശ്യാംകുമാർ

 • 1
 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  ആരുടെ രാമൻ

  370 296

  വേദ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളും ധർമശാസ്ത്രങ്ങളും അർത്ഥശാസ്ത്രവും വേദാന്തവും അടങ്ങുന്ന സംസ്കൃത സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ബൃഹത് പാഠങ്ങളാണ്.