ഡോ ആർ പ്രകാശ്, ഡോ കെ രാജ്‌മോഹൻ

ഡോ ആർ പ്രകാശ്, ഡോ കെ രാജ്‌മോഹൻ

  • 1
  • 20% OFF
    (0)

    ജൈവകൃഷി

    മനുഷ്യരാശിയ്ക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്ത കൃഷിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംയോജിതമേഖല എന്ന് ജൈവകൃഷിരംഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ കൃഷിതന്ത്രം എന്ന് പേരെടുത്ത ജൈവകൃഷിയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാധ്യതകളെയും രീതികളെയും കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര രചന.

    90 72