ഡോ. എസ്. സ്മിത

ഡോ. എസ്. സ്മിത

 • 1
 • 20% OFF
  base
  Quick View
  (0)

  വേദഗണിതം – ഒരു ആമുഖം

  60 48

  വേഗത്തിൽ മനക്കണക്കുചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക പദ്ധതി മാത്രമല്ല വേദഗണിതം. വേദഗണിതത്തിലെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ.