ഡോ. എം.സി. അബ്ദുള്‍ നാസര്‍

ഡോ. എം.സി. അബ്ദുള്‍ നാസര്‍

 • 1
 • 20% OFF
  base
  (0)

  വാക്കിന്റെ സഞ്ചാരങ്ങള്‍

  മലയാള നോവലുകളില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഉന്നതസ്ഥാനമുള്ളതുമായ കൃതികളെ വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍. വായനാസമീപനങ്ങളിലെ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ കൃതികളെ അഴിച്ചുപണിയുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം. 

  55 44