ഡോ. ബി വിജയകുമാര്‍

ഡോ. ബി വിജയകുമാര്‍

 • 3
 • 20% OFF
  base
  (0)

  സ്ത്രീശാക്തീകരണം

  വികസനത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ എത്തുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീശാക്തീകരണം സാധ്യമാകുന്നത്. “സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന്റെ പ്രായോഗികതലത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ സ്ത്രീസമൂഹത്തെ അടുപ്പിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറ്റുന്നതിനും സഹായകമായ പുസ്തകം.

  80 64
 • 20% OFF
  base
  (0)

  ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടന

  ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടന കടന്നുപോന്ന പരിവര്‍ത്തനഘട്ടങ്ങളുടെ നേര്‍ചിത്രം ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടംമുതല്‍ നവലിബറല്‍യുഗം വരെയുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സാമ്പത്തിക ചരിത്രം സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര  വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയവിദ്യാര്‍ത…

  60 48
 • 20% OFF
  base
  (0)

  കേരള സമ്പദ്ഘടന

  കേരളസമ്പദ്ഘടനയുടെ സവിശേഷതകള്‍ കേരളത്തിലെ കാര്‍ഷികരംഗം വ്യവസായമേഖല സാമൂഹ്യമേഖല ദാരിദ്ര്യവും പൊതുവിതരണസമ്പ്രദായവും സാമൂഹ്യസുരക്ഷാപദ്ധതികള്‍ പൊതുധനസ്ഥിതി സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് കേരളവികസന മാതൃക ഇന്നത്തെ കേരളം.

  90 72