ഡോ ബി ഹരിഹരൻ

ഡോ ബി ഹരിഹരൻ

 • 1
 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  സ്ത്രീയിടങ്ങൾ അരങ്ങുകൾക്കപ്പുറം

  280 224

  ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ത്രീനാടകപ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത ജീവിതാഖ്യായിക. ഇതിലെ ഓരോ അഭിനേത്രിയുടെയും സംഭാഷണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിത്യജീവിതത്തെ വ്യതിരിക്തമായ വിശകലനസന്ധിയോടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു.