നിമൽ എം എൻ

നിമൽ എം എൻ

 • 1
 • 20% OFF
  (0)

  വിയറ്റ്‌നാം നാടോടിക്കഥകൾ

  • കൊതുകുകളെക്കുറിച്ചൊരു കഥ • നിഴലിനെക്കുറിച്ചൊരു കഥ • ഞണ്ടുകളെക്കുറിച്ചൊരു കഥ • പ്രണയപ്പളുങ്കിനെക്കുറിച്ചൊരു കഥ • കാത്തിരിപ്പിന്റെ പാറ • സുവോങ് എന്ന അയൽക്കാരി • ആകാശത്തിലെ വെള്ളിപ്പുഴ • കാളകളെക്കുറിച്ചൊരു കഥ • നടക്കുന്ന മത്സ്യം • കുരുവികളെക്കുറിച്ചൊരു കഥ • മുക്കുവനും രാജകുമാരിയും • ചന്ദ്രനിൽ പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ • തണ്ണിമത്തൻ
  തുടങ്ങി വിയറ്റ്നാം ജനതയുടെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും തൊട്ടറിയുന്ന പതിമൂന്ന് നാടോടിക്കഥകളുടെ സമാഹാരം

  100 80