ബി കെ ഹരിനാരായണൻ

ബി കെ ഹരിനാരായണൻ

 • 1
 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  നൂറ്റടപ്പൻ

  160 128

  ഭാഷ, ശില്പബോധം, കവിത എന്തായിരിക്കണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയിലെ തൻറ്റേടംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാവ്യലോകത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്ന സമാഹാരമായിരിക്കുന്നു നൂറ്റടപ്പൻ