ബി കെ ഹരിനാരായണൻ

ബി കെ ഹരിനാരായണൻ

  • 1
  • 20% OFF
    (0)

    നൂറ്റടപ്പൻ

    ഭാഷ, ശില്പബോധം, കവിത എന്തായിരിക്കണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയിലെ തൻറ്റേടംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാവ്യലോകത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്ന സമാഹാരമായിരിക്കുന്നു നൂറ്റടപ്പൻ

    160 128