മഞ്ചു വെള്ളായണി

മഞ്ചു വെള്ളായണി

  • 1
  • 20% OFF
    (0)

    മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ

    ജീവിതത്തിന്റെ ഉടഞ്ഞ കണ്ണാടിച്ചില്ലുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന സ്വപ്നപ്പുഞ്ചിരികളും കണ്ണീർക്കണങ്ങളും പ്രണയത്തിന്റെ മഞ്ഞുതുള്ളികളും പുരണ്ട മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ കവിതത്തുള്ളികളായി വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിയുന്നു. കൊച്ചുകൊച്ചു കഥകൾ പോലെ ഓർമ്മകളെ അനുഗമിക്കുന്ന എൺപത്തിരണ്ട്‍ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാഹരം. – ബി മുരളി

    160 128