മാത്യു പ്രാൽ

മാത്യു പ്രാൽ

 • 1
 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  എന്റെ ബോധി വൃക്ഷങ്ങൾ

  180 144

  കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം മുതൽ കോളേജ് ജീവിതം വരെയുള്ള വിദ്യാലയകാലജീവിതത്തെ ഓർമകളിലൂടെ പുനരാനയിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിൽ. 1950കളിൽ തുടങ്ങി എഴുപതിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ വസന്തകാലത്തെ തെളിഞ്ഞ പുഴപോലെ സുതാര്യമായ ഓർമകളിൽ ഭാവനയുടെ നിറവും രസവും കലർത്തി ഗ്രന്ഥകാരൻ അവതരിപ്പിച്ച് വായനക്കാരെ ഗൃഹാതുരമായ ഒരു അനുഭൂതി ലോകത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു.