യു കെ കുമാരൻ

യു കെ കുമാരൻ

 • 1
 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  കണാരൻകുട്ടി പറന്ന് പറന്ന്

  58 46

  പെട്ടെന്നാണ് കണാരൻകുട്ടിക്ക് ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കുന്നത് കണ്ടത്.അവനുചുറ്റും അനേകം വർണ്ണപക്ഷികൾ പറക്കുന്നു.അവർ പറന്നുകൊണ്ടിയിരിക്കുന്നു.അവർക്കൊപ്പം ചിറകുകൾ വീശി കണാരൻകുട്ടിയും പറക്കാൻ തുടങ്ങി.പറന്ന് പറന്ന് അവൻ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം ഉയർന്ന് പൊങ്ങി.