റുക്‌സാന ജുറൈദ്, ലാസിമ ജുറൈദ്

റുക്‌സാന ജുറൈദ്, ലാസിമ ജുറൈദ്

 • 2
 • 20% OFF
  (0)

  നാടൻ വിഭവങ്ങൾ

  ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനും പഴമയുടെ രുചിഭേദങ്ങൾ പരിചയപെടുന്നതിനും സഹായികുംവിധം എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാവുന്ന നാടൻ വിഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ

  150 120
 • 20% OFF
  (0)

  പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ

  ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും സൗന്ദര്യസംരക്ഷണവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഉതകുംവിധം തയ്യാറാക്കിയ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ. വൈവിധ്യമേറിയതും രുചിയേറിയതുമായ ഈ പാചകങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഭക്ഷണപ്രേമികൾക്ക് നിരവധി രുചികളെ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടാനാകും. പച്ചക്കറിവിഭവങ്ങളുടെ രുചിതേടുന്നവരുടെ അടുക്കളയിൽ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് ഈ പാചകപുസ്തകം.

  130 104