ഷൈന

ഷൈന

 • 2
 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  ജിഗ്‌സോയും ആച്ചിയും

  140 112

  മിച്ചു,മിന്നു,ജിഗ്‌സോ,താമര എന്നീ നാലു കുട്ടികൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു ഹർജി കോടതിയിലെത്തി.കോടതി കുട്ടികളുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ചു.കുട്ടികളുടെ ഉദാത്തചിന്തയെയും നന്മയെയും പുകഴ്ത്തി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു-ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്നും മുതിർന്നവർക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്.എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ് ഇവർ.

 • 20% OFF
  Quick View
  (0)

  ജലനയനി

  260 208

  സമീപകാല കേരളത്തിന്റെ തീവദുരന്താനുഭവമായ പ്രളയം ഷൈനയുടെ ഭാവനയിൽ സർഗാത്മകമായി സംവദിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ജലനയനി എന്ന നോവൽ…