സജീവ് കോയിക്കൽ

സജീവ് കോയിക്കൽ

 • 1
 • 20% OFF
  Quick View
  (1)

  മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾ

  169 135

  മനുഷ്യൻ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും മൃഗമായി മാറുന്നു.അവൻ്റെയുള്ളിലെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുകയും രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും മറക്കുകയും ചെയുന്നു. സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെയും കൊല്ലാൻ അവൻ തയ്യാറാകുന്നു.ബി എൽ ജയശങ്കറും സജീവ് കോയിക്കലും ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ കഥകൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.