സി. കെ. ബി. നിലമ്പൂര്‍

സി. കെ. ബി. നിലമ്പൂര്‍

 • 1
 • 20% OFF
  baseQuick View
  (0)

  നിലമ്പൂര്‍ ചരിത്രം

  150 120

  ഒരു ദേശത്തിന്റെ  ചരിത്രമെഴുതുക എന്നഭാരിച്ച കര്‍മ്മമാണ്‌ തികഞ്ഞ ആത്മാര്‍ഥതയോടെ ഗ്രന്ഥകാരന്‍ ഇവിടെ നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.പ്രസിദ്ധമായ നിലമ്പൂരിന്റെ  ഉള്ളകങ്ങളിലൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു ചരിത്രാന്വേഷകന്റെ  സഞ്ചാരം ഈ കൃതിയില്‍ കാണാം.